ThaiProGroup เราเชื่อมั่นในการวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง ความคงอยู่อย่างยั่งยืน  เรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ที่จะดูแลลูกค้า ตอบสนองทุกความต้องการ ทุกช่วงจังหวะของชีวิต  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจจะมีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม

เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน  เรามีทีมงานวิเคราะห์และออกแบบแผนการเงินเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning)

•การคุ้มครองรายได้ (Income Replacement Planning)
•ทุนการศึกษาบุตร (Children Education Planning)
•การค้ำประกันเงินกู้ (Home loan and Debt Financing)
•การวางแผนเกษียณอายุ (Retirement Plan)
•การออมทรัพย์และการลงทุน (Saving and Investment Planning)
•การวางแผนภาษี (Tax Planning)
•การวางแผนมรดก (Estate Analysis and Planning)

การวางแผนทางการเงินของนิติบุคคล (Corporate Financial Planning)

•การวางแผนภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax Planning)
•การวางแผนบริหารเงินนิติบุคคล (Corporate Financial Planning)
•คุ้มครองผู้บริหารระดับสูง (Key Man Insurance)